ask you

캔디드 스트리트 포토

ask you

7 는개 4 2094 3 0

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290076_65.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290083_89.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290089_61.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290095_5.PNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468291099_37.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290109_56.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290114_41.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290120_87.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468291143_53.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2337a0adfd0d4f12e759c0f51e1852fe_1468290131_49.PNG 

 

 

 

 

딥틱구성은

스톰 아우님이 선수입니다.

 

딥틱사진은 국내외에 통틀어

많은 작가가 없습니다.

 

 

 

 ask you

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Comments
29 바람에게묻다 2016.07.12 11:55  
바람에게 물어 보십시오
*^^*
49 5D종결자 2016.07.18 10:37  
미술 작품을 보는 것 같습니다. 추천 꾸욱 ~

축하합니다. 25 럭키 포인트를 받으셨습니다.

33 라포르 2017.09.25 08:53  
질문이 있고
답이 있는 사진

그것을
알아채는 사진이
딥틱이군요.

새로운 사진을
볼 수 있어
좋았습니다.

사진에 의미를
담기 위한 노력에
박수를 보냅니다.
10 Hoem 2019.12.12 17:00  
예술사진들 천지군요 ㅎㅎ